EN DE

Sekretesspolicy

1. Dataskydd i ett ögonkast

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifiera dig med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamling på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsens operatör. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan, dina uppgifter samlas in när du tillhandahåller den till oss. Detta kan vara till exempel uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Detta är i första hand teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidan visades). Denna data samlas in automatiskt så fort du går in på den här webbplatsen.

Vad använder vi din data till?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri . Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har alltid rätt till gratis information om ursprung, mottagare och syftet med dina lagrade personuppgifter att erhålla. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst för detta eller för ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

2. Värd (Hosting)

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantör: Alfahosting

Leverantören är Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (nedan Alfahosting) Om du besök vår webbplats, Alfahosting samlar in olika loggfiler inklusive dina IP-adresser.

Detaljer finns i Alfahostings dataskyddsdeklaration: https://alfahosting.de/datenschutz/.

Alfahosting används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har en berättigat intresse av en så tillförlitlig möjlig presentation av vår webbplats. Om inte en motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 punkt 1 lit a GDPR och § 25 punkt 1 TTDSG, i den mån samtycke till lagring av cookies eller Tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. för fingeravtryck av enheten) i enlighet med TTDSG inkluderar. Samtycket kan när som helst återkallas.

Databehandling

Vi har slutit ett databehandlingsavtal (DPA) för användning av ovan nämnda tjänst. Det här är en kontrakt som mandat av dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter på vår webbplats besökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi påpekar att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Gert Wilde
Stallvägen 18C
35256 Växjö
Sverige

Telefon: +46 730473448
E-Mail:

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod

Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills ändamålet för vilket de behandlades inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har några andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatter eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet sker raderingen efter att dessa skäl upphör att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR eller artikel 9 paragraf 2 lit a GDPR, förutsatt att särskilda datakategorier behandlas i enlighet med artikel 9 paragraf 1 GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), utförs även databehandlingen på grundval av § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 lit b GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 punkt 1 lit c GDPR. Databehandling kan också ske utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit.f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsdeklaration ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av den databehandling som utförs tills återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLING PÅ GRUND AV ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR NÄR SOM HELST RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM BEHANDLING KRÄVS KAN HÄNVISAS TILL I DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU MOTSÄTTER DIG, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN ANGE TRYGANDE SKÄL TILL BEHANDLING SOM FÖREKOMMER DINA INTRESSEN, OBSERVERAR RÄTTIGHETSINSTRÄKNINGEN ENLIGT ARTIKEL 21 (1) GDPR>).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT DRIVA DIREKTREKLAMERING, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT MOTSÄGA MOT BEHANDLING AV DE PERSONUPPGIFTER OM DIG; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN OMFATTNING I SAMBAND MED SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTSÄGER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR SYFTE FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemsstaten sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i en gemensam, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig, kommer detta endast att göras om det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och på låssymbolen på webbläsarraden.

Om SSL eller om TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor angående personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under hela kontrollen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära att databehandlingen ska ske. begränsas istället för radering.
  • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället
  • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som råder har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, dessa uppgifter kan - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller ett medlemsland.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills din webbläsare automatiskt tar bort dem.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tredjepartstjänster (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som används för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplats (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) krävs (nödvändiga cookies), lagras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, om inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, sker behandlingen uteslutande på basis av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, acceptera cookies för vissa fall eller utesluta dem i allmänhet och automatisk radering aktiverar cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och, om nödvändigt, begär ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och sparar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • li>Hänvisningsadress
  • Värdnamnet för den åtkomstdator
  • Tid för serverbegäran
  • IP-adress

Dessa data är inte sammanslagna med andra datakällor.

Detta data samlas in på Baserat på artikel 6 paragraf 1 lit.f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt medgivande.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller för att genomföra åtgärder före avtalsslutande krävs. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) ) om detta Uppgifterna du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats ). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla personuppgifter (namn, begäran), att behandlas i syfte att behandla din begäran sparas och behandlas av oss. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt medgivande.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller för att genomföra åtgärder före avtalsslutande krävs. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) ) om detta Uppgifterna du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att behandlingen har slutförts Av din oro). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagliga lagringsperioder - förblir opåverkade.

eRecht24 PREMIUM

Top